میز خدمت الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری

ردیف
عنوان خدمت اصلی
(به ترتیب حروف الفبا)
شناسه خدمت
عنوان خدمت
نحوه ارائه خدمت
راهنمای اسـتفاده از خدمت
لینک دسـترسـی به سامانه خدمت
واحد پاسخگو و شماره تماس
۱
استرداد و انتقال کسور
۱۹۰۲۱۹۵۰۱۰۰ انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری غیرالکترونیکی راهنما اداره کل درآمد و هزینه

۸۸۹۵۴۴۰۵

(۱۵ خط)

۲
۱۹۰۲۱۹۵۰۱۰۱ استرداد کسور مازاد بر سی سال خدمت غیرالکترونیکی راهنما
۳
۱۹۰۲۱۹۵۰۱۰۲  انتقال کسور بازنشستگی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری به سایر صندوق های بازنشستگی غیرالکترونیکی راهنما
۴
۱۹۰۲۱۹۵۰۱۰۳ استرداد اضافه یا اشتباه واریزی کسور بازنشستگی غیرالکترونیکی راهنما
۵
۱۹۰۲۱۹۵۰۱۰۴ استرداد کسور بازنشستگی شاغلین مشمول صندوق بازنشستگی کشوری غیرالکترونیکی راهنما
۶
اشتراک در صندوق بازنشستگی
۱۹۰۲۱۹۵۱۱۰۰ اشتراک مستخدمین کشوری در صندوق (دریافت کسور) الکترونیکی راهنما https://services.cspf.ir/UnitLogin/Default.aspx
۷
۱۹۰۲۱۹۵۱۱۰۱  اشتراک خویش فرمائی با صندوق غیرالکترونیکی راهنما
۸
برقراری حقوق
۱۹۰۲۱۰۵۰۱۰۰ برقراری حقوق بازنشستگی (عادی) الکترونیکی راهنما https://www1.retirement.ir/Ahkamweb_n/Public/Login.aspx اداره کل امور فنی

۸۸۹۵۴۴۰۵

(۱۵ خط)

۹
۱۹۰۱۱۰۵۰۱۰۱ برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی الکترونیکی راهنما https://www1.retirement.ir/Ahkamweb_n/Public/Login.aspx
۱۰
۱۹۰۲۱۰۵۰۱۰۲ برقراری حقوق وظیفه وراث شاغلین کسورپرداز غیرالکترونیکی راهنما
۱۱
۱۹۰۲۱۰۵۰۱۰۳ برقراری حقوق بازنشستگی خویش فرمائی غیرالکترونیکی راهنما
۱۲
۱۹۰۲۱۰۵۰۱۰۴ برقراری مجدد حقوق بازنشستگی و وظیفه غیرالکترونیکی راهنما
۱۳
۱۹۰۲۱۰۵۰۱۰۵ برقراری حقوق وظیفه وراث بازنشسته یا ازکارافتاده متوفی غیرالکترونیکی راهنما
۱۴
پاسخ به استعلامات مرتبط با مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری
۱۹۰۲۱۹۵۴۰۰۰ پاسخ به استعلامات مرتبط با مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری الکترونیکی راهنما https://www1.retirement.ir/EmployeeShowInfo.Dastgah/ نمایندگی‌‌های استانی
۱۵
پرداخت یا اصلاح  حقوق بازنشستگان و موظفین
۱۹۰۲۱۹۵۲۱۰۰  احراز هویت و تمدید احکام وراث اناث غیرالکترونیکی راهنما اداره کل امور فنی

۸۸۹۵۴۴۰۵

(۱۵ خط)

۱۶
۱۹۰۲۱۹۵۲۱۰۱  اصلاح حقوق بازنشستگی و وظیفه غیرالکترونیکی راهنما
۱۷
۱۹۰۲۱۹۵۲۱۰۲ ارائه احکام بازنشستگی و فیش حقوقی الکترونیکی راهنما https://www.sabasrm.ir/payslip/
۱۸
۱۹۰۲۱۹۵۲۱۰۴ انتقال حقوق بازنشستگی یا وظیفه از یک استان به استان دیگر غیرالکترونیکی راهنما
۱۹
۱۹۰۲۱۹۵۲۱۰۵ پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین الکترونیکی راهنما https://services.cspf.ir/UnitLogin/Default.aspx اداره کل امور مالی

۸۸۹۵۴۴۰۵

(۱۵ خط)

۲۰
۱۹۰۲۱۹۵۲۱۰۶ قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه الکترونیکی راهنما فاقد لینک اداره کل امور فنی

۸۸۹۵۴۴۰۵

(۱۵ خط)

۲۱
خدمات بیمه‌ای
۱۹۰۲۲۷۸۵۱۰۰ برقراری بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری الکترونیکی راهنما https://services.cspf.ir/Insurance/xInsurance.aspx اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

۸۸۹۵۶۱۸۳

۲۲
۱۹۰۲۲۷۸۵۱۰۱ پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری الکترونیکی راهنما https://www1.retirement.ir/ts اداره کل امور مالی

۸۸۹۵۴۴۰۵

(۱۵ خط)

۲۳
۱۹۰۱۲۷۸۵۱۰۲ برقراری/انصراف خدمات جبران هزینه خسارت درمان بازنشستگان و موظفین صندوق الکترونیکی راهنما https://www.sabasrm.ir/supplementary-health-insurance/ اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

۸۸۹۵۶۱۸۳

۲۴
۱۹۰۲۱۰۵۱۱۰۸ پرداخت هزینه‌های خسارت درمان بازنشستگان، از کارافتادگان، افراد تحت تکفل و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری الکترونیکی راهنما https://www.sabasrm.ir/supplementary-health-insurance/ اداره کل امور مالی

۸۸۹۵۴۴۰۵

(۱۵ خط)

۲۵
خدمات رفاهی

 

۱۹۰۲۱۰۵۱۱۰۳ اعطای وام ضروری بازنشستگان و موظفین الکترونیکی راهنما https://www.sabasrm.ir/urgent-loan/
۲۶
۱۹۰۲۱۰۵۱۱۰۴ تسویه وام ضروری بازنشستگان و موظفین الکترونیکی راهنما فاقد لینک
۲۷
۱۲۰۳۱۰۵۱۱۰۵  صدور معرفی نامه برای دریافت حقوق بازنشستگان و موظفین خارج از کشور الکترونیکی راهنما https://www.sabasrm.ir/login/?redirect_to=https://www.sabasrm.ir/profile/abroad-retirees-salary

استان تهران

۸۸۹۵۶۱۸۳

۲۸
۱۹۰۲۱۰۵۱۱۱۵ اعطای وام  به پایان‌نامه‌های دانشجویی فرزندان بازنشستگان (حمپاد) الکترونیکی راهنما https://www.sabasrm.ir/yaari-project/hampad/ اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

۸۸۹۵۶۱۸۳

۲۹
۱۳۰۱۱۰۵۱۱۰۹  صدور ضمانتنامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سایر مراکز الکترونیکی راهنما https://www.sabasrm.ir/salary-deduction-letter/ اداره کل امور مالی

۸۸۹۵۴۴۰۵

(۱۵ خط)

۳۰
صدور ابلاغیه سنوات ارفاقی بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری
۱۹۰۲۱۹۵۳۰۰۰ صدور ابلاغیه سنوات ارفاقی بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری غیرالکترونیکی راهنما اداره کل امور فنی

۸۸۹۵۴۴۰۵

(۱۵ خط)