در آستانه صدور احکام 1400 بازنشستگان کشوری اعلام شد:

جزئیات و ضوابط اعمال امتیاز ایثارگری و یک گروه بالاترِ پیش از سال 1396

صندوق بازنشستگی کشوری در آستانه صدور احکام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری در سال1400، جزئیات و ضوابط اعمال «یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان پیش از سال 1396» و نیز اعمال «امتیاز ایثارگری در احتساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری» را اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، احکام این دسته از بازنشستگان، از روز یکشنبه، 29 فروردین 1400 از طریق سایت sabasrm.ir در دسترس قرار می‌گیرد.

همچنین درباره افزایش ۲۵درصد سنواتی سال ۱۴۰۰ با توجه به تصویب آن در جلسه هیات وزیران در روز چهارشنبه 25 فروردین ماه، پس از صدور مصوبه توسط سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، موارد مربوطه طی هفته آینده صادر خواهد شد.

براین اساس و در خصوص «اعمال یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان قبل از سال 96»، با توجه به بند (1) نامه شماره 640916   مورخ 29/11/1399 سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور که تاکید کرده است «کلیه بازنشستگان مشمول جدول گروه‌های شغلی 20گانه موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و طبقات شغلی 16گانه قانون مدیریت خدمات کشوری که تاریخ بازنشستگی آنان قبل از بخشنامه شماره 1113776 مورخ 22/1/1396 سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است، مشروط به رعایت سقف گروه‌های استحقاقی سطوح مندرج در نامه فوق، از یک گروه/طبقه شغلی بالاتر برخوردار خواهند شد.» اقدامات مختلفی صورت گرفته که به اطلاع بازنشستگان و وطیفه بگیران عزیز کشوری می رسد.

اول؛ کلیه بازنشستگان قبل از 1/1/1396 که مشمول جداول گروه‌های بیست گانه هستند، از امتیازات یک گروه بالاتر با رعایت سقف گروه‌های شغلی در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، برخودار می‌شوند که در صفحه اول سیستم احکام «گروه بالاتر» درج می شود. به عنوان مثال، چنانچه بازنشسته‌ای با مدرک فوق‌دیپلم و با 30سال خدمت در طبقه 8/گروه شغلی12 باشد از امتیازات یک گروه بالاتر یعنی معادل طبقه 9/گروه13) برخوردار خواهد شد.

در این زمینه، اعضای هیات علمی، قضات، مقامات و بازنشستگان غیرهیات علمی وابسته به وزارت علوم که اخیرا احکام آن‌ها بر اساس رتبه پایه اصلاح شده است مشمول افزایش یک طبقه/ گروه نمی‌شوند.

دوم؛ سقف گروه‌های شغلی کارکنان دولت (برحسب سنوات خدمت) در اجرای بخشنامه های شماره 1113776 مورخ 22/1/1396 و شماره 1130740 مورخ 2/2/1396 براساس جدول زیر است:

ردیف مدرک تحصیلی گروه ورودی حداکثر گروه مدت سابقه برای ارتقاء به گروه و طبقه بالاتر
1 ابتدایی 6 10 به ازای هر6 سال
2 سیکل 6 11 به ازای هر5سال
3 دیپلم 7 12 به ازای هر5سال
4 فوق دیپلم 8 13 به ازای هر5سال
5 لیسانس 9 15 به ازای هر4سال
6 فوق لیسانس 10 16 به ازای هر4سال
7 دکترا 11 17 به ازای هر4سال

 

سوم؛ گروه‌های تشویقی قانون نظام هماهنگ پرداخت (از 1370تا پایان 1387) علاوه بر سقف گروه‌های استحقاقی تعیین شده در جدول بالا، منظور شده است.

چهارم؛ از آنجاییکه مطابق دادنامه شماره 1926 – 1927 مورخ 24/12/1393 و اصلاحیه 26/8/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طبقه تشویقی مربوط به بخشنامه شماره 11942/200 مورخ 22/5/1390 معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور لغو شده است، بخشنامه شماره 1130740 مورخ 2/2/1396 برای جبران طبقه شغلی مزبور به عنوان گروه استحقاقی منظور شده است.

پنجم؛ حداکثر گروه شغلی قابل اعمال 20 و طبقه شغلی قابل اعمال 16 بوده و اگر افراد در این نوع گروه/طبقه شغلی قرار داشته باشند ارتقاء یک گروه/طبقه بالاتر برای آنان موضوعیت نداشته و اعمال نخواهد شد.

ششم؛ در جدول بالا ایثارگرانی که در زمان اشتغال از یک مقطع بالاتر برخودار شده اند، کماکان از مزایای یک مقطع بالاتر بهره مند هستند.

هفتم؛ بنابراین، با توجه به توضیحات مطرح شده در بندهای پیشین، گروه/طبقه بالاتر به برخی رکوردهای پیش از سال1396 تعلق نگرفته است که عبارت اند از:

الف) برخورداری از سقف گروه/طبقه شغلی استحقاقی بر حسب مدرک تحصیلی و سنوات.

ب) عدم انطباق مدرک تحصیلی مندرج در سیستم احکام با آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده.

ج) هر چند رکورد در سقف گروه استحقاقی قرار دارد، اما با توجه به تفکیک نشدن گروه‌های استحقاقی و تشویقی توسط دستگاه ذیربط، امکان شناسایی در سیستم احکام صندوق فراهم نباشد.

هشتم؛ برای اصلاح نکات بند (7) لازم است اقدام‌های زیر انجام شود:

الف) چنانچه با ارائه مستندات و احکام کارگزینی توسط دستگاه محل خدمت بازنشستگان مشخص شود که تعدادی از گروه‌های تعلق گرفته به عنوان «تشویقی» بوده است و البته در سقف مقرر نباشد، نسبت به صدور گروه بالاتر توسط سیستم احکام صندوق اقدام می شود.

ب) در صورت لزوم برای اصلاح اطلاعات سیستم احکام از نظر تفکیک گروه‌های شغلی و تشویقی یا مدرک تحصیلی، باید واحد امور اداری یا کارگزینی دستگاه ذیربط نسبت به بارگذاری مشخصات بازنشستگان عزیز به همراه تصویر مدارک مورد نیاز در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm .ir اقدام کند.

در زمینه «اعمال امتیاز ایثارگری در احتساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان»، صندوق بازنشستگی کشوری ضمن ارسال تصویر نامه شماره۶۴۰۹۱۶ مورخ ۲۹ /۱۱/۱۳۹۹ سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور درخصوص اجرای بند (۲) نامه مرتبط با اعمال امتیاز ایثارگری، براساس دریافت مشخصات بازنشستگان جانباز، آزاده و فرزند شهید از سامانه مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین اطلاعات ثبت شده بازنشستگان کشوری توسط دستگاه‌های اجرایی در سایت صندوق بابت وضعیت ایثارگری و حضور در جبهه، اقدامات شش‌گانه‌ای به شرح زیر در سیستم احکام انجام شده است:

اول؛ امتیاز ایثارگری درباره کلیه بازنشستگان مشمول متناسب‌سازی اول مهر ۱۳۹۹ که امتیازات جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ درباره آن‌ها اجرا شده است ، بر مبنای امتیاز جدول بند (4) بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سابق و بخشنامه شماره 259047 مورخ 15/5/1398 سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اعمال است.

دوم؛ جدول عملیاتی برای بازنشستگان ایثارگر مشمول این مصوبه به شرح زیر است:

ردیف درصد جانبازی مدت اسارت مدت خدمت داوطلبانه در جبهه امتیاز
1 45 روز تا 3ماه 300
2 5درصد 3 تا 6ماه 3 تا 6ماه 600
3 تا 10درصد تا 12ماه تا 12ماه 750
4 تا 15درصد تا 18ماه تا 18ماه 900
5 تا 20درصد تا 24ماه تا 24ماه 1050
6 تا 25درصد تا 30ماه تا 30ماه 1200
7 تا 30درصد تا 36ماه تا 36ماه 1350
8 تا 35درصد تا 42ماه تا 42ماه 1500
9 تا 40درصد تا 48ماه تا 48ماه 1650
10 تا 45درصد تا 54ماه تا 54ماه 1800
11 تا 50درصد تا 60ماه تا 60ماه 1950
12 تا 60درصد تا 70ماه تا 70ماه 2250
13 بالاتر از 60درصد بالاتر از 70ماه بالاتر از 70ماه 2250

 

سوم؛ در صورتی‌که بازنشسته گرامی از اجتماع حالت های ایثارگری در جدول بالا برخوردار باشد، بر اساس رای 511 مورخ 15/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول امتیاز مجزا مربوط به هر وضعیت ایثارگری با رعایت سقف امتیاز مقرر شده خواهد بود. همچنین چنانچه بازنشستگان ایثارگر از جمع حالات ایثارگری برخوردار باشند، حسب مورد از جمع امتیازات مربوط نیز برخوردار می‌شوند، مشروط بر اینکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف تعیین شده در بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری (2250) امتیاز تجاوز نکند.

چهارم؛ در صورتیکه امتیاز مندرج در مدارک ابراز شده به عنوان مثال برای درصد جانبازی عدد 5 درصد باشد، از ردیف 2 جدول فوق برخوردار خواهد بود و مازاد بر عدد مذکور (6 تا 10) از ردیف 3 جدول برخوردار می‌شوند.

پنجم؛ فرزندان شهید مشمول بالاترین امتیاز جدول (2250) قرار می‌گیرند.

ششم؛ مستندات ابرازی در خصوص وضعیت ایثارگری عزیزان در فیلد مشخص شده در صفحه احکام درج و قابل مشاهده است. همچنین رکوردهایی که به هر دلیل قبلاً فیلد ایثارگری درباره آنها فعال نبوده با احراز وضعیت ایثارگری صرفاً مشمول بهره‌مندی از امتیازات جدول بند فوق خواهند بود.

گفتنی است، با توجه به اینکه مستندات ایثارگری مورد بررسی واقع شده و سپس احکام مربوط به آن صادر می شود، در مواردی که برخی مدارک ارسالی در سایت صندوق بارگذاری نشده باشد، متعاقبا با بررسی کارشناسان صندوق درباره آن ها اقدام خواهد شد.