بازگشت به استرداد و انتقال کسور

انتقال کسور بازنشستگی مشترکین صندوق به سایر صندوق های بازنشستگی