بازگشت به خدمات بیمه ای

ورود به صفحه پروفایل بازنشستگان

پرداخت هزینه‌های خسارت درمان بازنشستگان، از کارافتادگان، افراد تحت تکفل و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری