بازگشت به پرداخت یا اصلاح حقوق بازنشستگان و موظفین

قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه