بازگشت به خدمات رفاهی

پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری