طرح مشارکت الکترونیکی بازنشستگان کشوری

بازنشسته گرامی
صندوق بازنشستگی کشوری در نظر دارد با مشارکت و اعمال نظرات شما عزیزان در خصوص طراحی، اصلاح و بهبود فرآیند انواع خدمات این صندوق اقدام نماید، از آنجایی که این صندوق تصمیم دارد پس از یک دوره وقفه مجله صوتی صبا را راه اندازی نماید، به منظور بهبود و تطابق هرچه‌ بیشتر محتوای این مجله صوتی با نیازهای شما بازنشستگان عزیز لطفاً با تکمیل فرم زیر راهنمای دست اندرکاران این مجموعه باشید.

مجله صوتی صبا

مشاهده نظر سنجی های گذشته